Odobren Razpis za financiranje rednih vzdrževalnih del v prostorih in objektih, ki so namenjeni kulturnim, rekreacijskim, športnim in socialnim dejavnostim ustanov in organizacij, vpisanih v Deželni register organizacij slovenske jezikovne manjšine po 5. členu DZ 26/2016, s Sklepom deželnega odbora 2159/2019.
Vlogo je treba predložiti po certificirani elektronski pošti (PEC) najpozneje do polnoči dne 31. januarja 2020 z uporabo priloženega obrazca A).
Vloga, se z vsemi zahtevanimi prilogami, vloži na način, ki ga predvideva šesti odstavek 9. člena omenjenega razpisa.

Con DGReg. 2159/2019 è stato approvato il Bando per il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali di enti e organizzazioni iscritte all’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 5 della L.R. 26/2007.
La domanda va presentata tramite PEC -posta elettronica certificata- entro le ore 23.59.59 del giorno 31 gennaio 2020 e va redatta in base all’allegato modulo A).
La domanda con gli allegati richiesti, va presentata con le modalità indicate all’art. 9, comma 6 del Bando.