Odobren Razpis za financiranje rednih vzdrževalnih del v prostorih in lokalih, ki so  namenjeni kulturnim, rekreacijskim, športnim in socialnim dejavnostim ustanov in organizacij vpisanih v Deželni register organizacij slovenske jezikovne manjšine po 5. členu D.Z. št. 26/2016, s sklepom dež. odbora 1835/2016. 
Prošnja mora biti vložena najpozneje do 31. oktobra 2016 z  uporabo priloženega obrazca. 
Vloga, se z vsemi zahtevanimi prilogami, vloži na način, ki ga predvideva 7. člen, 9. odstavek omenjenega razpisa
 


Con DGReg. 1835/2016 è stato approvato il Bando per il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali di enti e organizzazioni iscritte all’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 5 della L.R. 26/2007.  
La domanda va presentata entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2016 e va redatta  in base all’allegato modulo.
La domanda con  gli allegati richiesti, va presentata con le modalità indicate all’art. 7, comma 9 del Bando.