L’Ufficio ha funzione di gestione e coordinamento delle attività inerenti all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, assicurando un servizio di traduzione e interpretariato per i fini istituzionali dell’ente regionale, cura la standardizzazione della terminologia giuridico-amministrativa slovena, la formazione linguistica e offre supporto agli enti facenti parte della Rete per la lingua slovena nella PA del Friuli Venezia Giulia.

Nella REPOSITORY TEMPORANEA sono disponibili documenti e moduli bilingui e altro materiale terminologico relativi all'emergenza epidemiologica.Urad je pristojen za vodenje in usklajevanje aktivnosti s področja rabe slovenščine v javni upravi. Nudi tolmaške in prevajalske storitve v slovenščini in italijanščini za potrebe deželne uprave ter skrbi za terminološko normiranje pravnega in upravnega besedišča, jezikovno izobraževanje in svetovanje za lokalne uprave, ki so vključene v Mrežo za slovenski jezik v javni upravi Furlanije - Julijske krajine.

V ZAČASNEM REPOZITORIJU objavljamo dvojezične dokumente in obrazce ter drugo terminološko gradivo povezano z epidemiološko krizo.

  

   

urad

urad

urad

urad


 

Indice dei contenuti / Vsebinsko kazalo