L’Ufficio centrale per la lingua slovena ha la funzione di gestione e coordinamento delle attività inerenti all’uso della lingua slovena nella Pubblica Amministrazione al fine di garantire ai cittadini di lingua slovena il diritto all’uso della propria lingua nei rapporti con le autorità amministrative locali, conformemente alle disposizioni normative statali e regionali in materia. 

 

Centralni urad za slovenski jezik (v nadaljevanju tudi: Urad) vodi in usklajuje dejavnosti, povezane z rabo slovenskega jezika v javni upravi, da bi pripadnikom slovenske narodne skupnosti v Italiji zagotovil pravico do rabe slovenskega jezika v odnosih z lokalno upravo skladno s področnimi državnimi in deželnimi zakonskimi določbami.

Introduzione/Uvod

L’Ufficio centrale assicura un servizio di traduzione e interpretariato per i fini istituzionali della Regione, cura la standardizzazione della terminologia giuridico-amministrativa slovena e la formazione linguistica del personale e offre supporto agli Enti aderenti alla Rete per la lingua slovena nella PA del Friuli Venezia Giulia. L’Ufficio provvede, inoltre, all’erogazione dei contributi statali agli Enti locali e alla pubblicazione di specifici bandi per l’a ttuazione di progetti volti a promuovere l’uso dello sloveno nella pubblica amministrazione.

Il diritto all’uso della lingua slovena è disciplinato da norme nazionali e regionali:

Costituzione Italiana (1948), Articolo 3
„Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. “

Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (1963), Articolo 3
„Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono […] „

Legge 23 febbraio 2001, n. 38, Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, Art. 8 (1)
„…è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse negli ambiti del territorio di insediamento della minoranza slovena.”

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena, Art. 11 (1)
„…i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena possono rivolgersi all'Amministrazione regionale in lingua slovena…” 
 

 

Centralni urad zagotavlja prevajanje in tolmačenje v okviru institucionalnega delovanja dežele, skrbi za normiranje slovenske upravnopravne terminologije na lokalni ravni, prireja jezikovna izobraževanja za zaposlene ter zagotavlja svetovanje in druge pomožne storitve institucijam, ki so pristopile k Mreži za slovenski jezik v javni upravi Furlanije - Julijske krajine. Urad skrbi tudi za izplačilo državnih sredstev lokalnim upravam in za pripravo razpisov, namenjenih izvajanju projektov za spodbujanje rabe slovenščine v javni upravi.

Pravico do rabe slovenskega jezika urejajo državni in deželni predpisi:

Italijanska ustava (1948), 3. člen
»Vsi državljani imajo enako družbeno dostojanstvo in so enaki pred zakonom, ne glede na spol, raso, jezik, vero, politično prepričanje ter osebni in družbeni položaj.«

Posebni statut Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine (1963), 3. člen
»V deželi se priznavajo enake pravice in enaka obravnava vseh državljanov ne glede na njihovo jezikovno pripadnost …«

Zakon št. 38 z dne 23. 2. 2001 Pravila o varstvu slovenske jezikovne manjšine v deželi Furlaniji - Julijski krajini, prvi odstavek 8. člena
»...je slovenski manjšini (na območju iz 1. člena) priznana pravica do rabe slovenščine na način, določen v četrtem odstavku tega člena, v odnosih z lokalnimi upravnimi in sodnimi oblastmi, kakor tudi s koncesionarji za opravljanje javnih služb, ki imajo sedež na območju iz 1. člena in opravljajo službo v občinah iz 4. člena tega zakona..«

Deželni zakon št. 26 z dne 12. decembra 2014 Deželna pravila o varstvu slovenske jezikovne manjšine, prvi odstavek 11. člena
»...državljani, pripadniki slovenske jezikovne manjšine, v odnosih z deželno upravo uporabljajo slovenski jezik...«

Ritorna all'indice

Rete per la lingua slovena e contributi/Mreža za slovenski jezik in finančne podpore

Fanno parte della Rete per la lingua slovena gli Enti locali e i concessionari di pubblici servizi della provincia di Trieste, Gorizia e Udine con l’obiettivo di uniformare la terminologia giuridico-amministrativa, migliorare la qualità dei testi amministrativi in lingua slovena e facilitare l’attività di traduzione.

  

K Mreži za slovenski jezik so pristopile lokalne uprave in koncesionarji za opravljanje javnih služb pokrajin Trst, Gorica in Videm. Cilj je poenotiti upravno-pravno terminologijo, izboljšati kakovost slovenskih upravnih besedil in olajšati prevajalsko delo.

Ritorna all'indice

Contributi annuali per progetti/Letna finančna sredstva za projekte

Le pubbliche amministrazioni e i concessionari di pubblici servizi negli ambiti del territorio di insediamento della minoranza slovena, anche non aderenti alla Rete, possono beneficiare di contributi per iniziative volte a favorire l’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione erogati attraverso bandi dedicati.

 

Lokalne uprave in koncesionarji za opravljanje javnih služb na območju, kjer je zgodovinsko prisotna slovenska narodna skupnost v Italiji, lahko tudi brez pristopa k mreži zaprosijo za finančno podporo za spodbujanje rabe slovenščine v javni upravi na podlagi projektov, za katere se objavijo posebni razpisi.

Ritorna all'indice

Interpretazione e traduzione/Tolmačenje in prevajanje

L’Ufficio fornisce all’Amministrazione regionale i seguenti servizi linguistici per le lingue italiano/sloveno: servizio di traduzione, servizio di interpretazione (simultanea, consecutiva e sussurrata), consulenza e revisione linguistica. L’ufficio offre servizi di interpretazione, a cura del proprio personale specializzato, su richiesta degli Enti facenti parte della Rete per la lingua slovena nella PA del FVG, esclusivamente in occasione di eventi o incontri istituzionali di carattere transfrontaliero.

 


Urad zagotavlja deželni upravi naslednje jezikovne storitve v slovenskem in italijanskem jeziku: prevajanje, tolmačenje (simultano, konsekutivno in šepetano), jezikovno svetovanje in lektoriranje. Poleg tega urad nudi tolmaške storitve tudi subjektom v mreži, vendar le na prošnjo in ob posebnih institucionalnih priložnostih ter srečanjih na čezmejni ravni.

Ritorna all'indice

Standardizzazione della terminologia giuridico-amministrativa/Normiranje upravnopravne terminologije

Tra i compiti dell’Ufficio vi è anche la normazione della terminologia giuridico-amministrativa e la standardizzazione linguistica nell’ambito della Pubblica Amministrazione allo scopo di migliorare la qualità dei testi amministrativi prodotti in lingua slovena.

Un apposito gruppo di lavoro, coordinato dall’Istituto sloveno di ricerche SLORI e composto dallo staff dell’Ufficio e da consulenti esterni, esperti in materia di diritto amministrativo, si occupa di analizzare i lessemi terminologicamente più complessi.

Sul sito Jezik na klik - La lingua a portata di click sono disponibili i risultati del lavoro svolto: la raccolta dei termini normati, vari documenti e moduli bilingui, banche dati e altro materiale linguistico e terminologico.

 


Med naloge urada spadata tudi normiranje upravnopravne terminologije in jezikovna standardizacija na področju javne uprave z namenom izboljšanja kakovosti upravnih besedil v slovenščini.

Za preučevanje terminološko zahtevnejših leksemov je zadolžena posebna delovna skupina, ki jo usklajuje Slovenski raziskovalni institut (SLORI), v njej pa so vključene sodelavke urada in zunanji strokovnjaki s področja upravnega prava.

Na spletni strani Jezik na klik so objavljeni rezultati večletnega dela: zvezek normiranih terminov, dvojezični dokumenti in obrazci, podatkovne baze ter drugo jezikovno in terminološko gradivo.

Ritorna all'indice

Formazione linguistica/Jezikovno izobraževanje

L’ufficio coordina gli interventi di formazione linguistica del personale operante in lingua slovena nell’Amministrazione regionale e negli enti locali del territorio mediante l’organizzazione di appositi corsi riservati al personale regionale e del comparto unico.

Si organizzano corsi di:

 • sloveno per principianti;
 • sloveno per madrelingua o pari livello;
 • utilizzo del software di traduzione assistita.
 

Urad skrbi za jezikovno izobraževanje zaposlenih, ki poslujejo v slovenščini v okviru deželne uprave in drugih lokalnih uprav, tako da redno organizira tečaje slovenščine za deželne in druge javne uslužbence.

Urad prireja naslednje tečaje:

 • slovenščina za začetnike;
 • slovenščina za rojene govorce;
 • uporaba programske opreme za podprto prevajanje.  

Ritorna all'indice

Collaborazione con altri enti/Sodelovanje z drugimi subjekti

L’ufficio collabora con diversi enti presenti sul territorio regionale, con cui ha stipulato convenzioni di collaborazione.

 • SLORI – Istituto sloveno di ricerche
 • CAN Costiera - Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana
 • Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
 • IUSLIT – Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell’Università degli Studi di Trieste


Urad sodeluje z različnimi institucijami in organizacijami na deželnem območju na podlagi posebnih sporazumov o sodelovanju.

 • SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut
 • Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti 
 • Deželni šolski urad za Furlanijo - Julijsko krajino
 • IUSLIT – Oddelek za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje Univerze v Trstu

Ritorna all'indice

.