L’Ufficio ha funzione di gestione e coordinamento delle attività inerenti all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, assicurando un servizio di traduzione e interpretariato per i fini istituzionali dell’ente regionale, cura la standardizzazione della terminologia giuridico-amministrativa slovena, la formazione linguistica e offre supporto agli enti facenti parte della Rete per la lingua slovena nella PA del Friuli Venezia Giulia.

Sul sito Jezik na klik - La lingua a portata di click sono disponibili i risultati del lavoro svolto dall’Ufficio centrale per la lingua slovena in collaborazione con l’Istituto sloveno di ricerche - Slori: la raccolta dei termini normati, vari documenti e moduli bilingui, banche dati e altro materiale linguistico e terminologico.

Urad je pristojen za vodenje in usklajevanje aktivnosti s področja rabe slovenščine v javni upravi. Nudi tolmaške in prevajalske storitve v slovenščini in italijanščini za potrebe deželne uprave ter skrbi za terminološko normiranje pravnega in upravnega besedišča, jezikovno izobraževanje in svetovanje za lokalne uprave, ki so vključene v Mrežo za slovenski jezik v javni upravi Furlanije - Julijske krajine.
Na spletni strani Jezik na klik so objavljeni rezultati večletnega dela Centralnega urada za slovenski jezik v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom – Slori: zvezek normiranih terminov, dvojezični dokumenti in obrazci, podatkovne baze in drugo jezikovno ter terminološko gradivo.

   

urad

urad

urad

urad