[Določbe o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin / Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche]

Dvajseta obletnica sprejetja Zakona št. 482 z dne 15. decembra 1999
 
Razpis za financiranje programa dogodkov, kulturnih prireditev in raziskav za spodbujanje poznavanja jezikov in kultur, zaščitenih z Zakonom 482/1999 , s posebnim poudarkom na kulturni in jezikovni raznolikosti v Deželi Furlaniji - Julijski krajini, v skladu z odstavki od 13. do 15. 11. člena DZ 13/2019. 
Vlogo je treba predložiti  po certificirani elektronski pošti (PEC) najpozneje do polnoči ure dne 31. januarja 2020 na podlagi priloženih obrazcev A) in C).
     
Ventennale dall’adozione della legge 15 dicembre 1999, n. 482
 
Bando per il finanziamento di un programma di eventi, di manifestazioni culturali e di studio per favorire la conoscenza delle lingue e delle culture tutelate dalla L. n.482/1999 , con particolare riguardo alle esistenti diversità culturali e linguistiche della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art.11, cc.13-15, L.R. n.13/2019.
La domanda va presentata tramite PEC-posta elettronica certificata- entro le ore 23.59.59 del giorno 31 gennaio 2020 e va redatta in base all'allegato modulo A) e C).