AVVISO

Si informa che è possibile accedere ai nostri uffici solamente previa richiesta di appuntamento, scrivendo all'indirizzo e-mail lingueminoritarie-corregionali@regione.fvg.it.

 

OBVESTILO

Dostop do naših pisarn je mogoč le po predhodnem dogovoru, s pisno prošnjo na naslov elektronske pošte lingueminoritarie-corregionali@regione.fvg.it .

Introduzione/Uvod 

L'articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n.26 (Norme regionali di tutela della minoranza linguistica slovena, e successive modifiche e integrazioni), disciplina l'utilizzo del "Fondo per il sostegno delle attività degli enti e delle organizzazioni della minoranza slovena" al quale affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato in attuazione dell'articolo 16 della legge n.38/2001.
I contributi, finanziati con detto Fondo, sono disciplinati dal Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all’articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n.26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), emanato con Decreto del Presidente della Regione n.246 del 25 novembre 2015, e sono destinati alle seguenti categorie di soggetti della minoranza linguistica slovena:

a) enti primari;

b) organismi a carattere associativo o federativo per il sostegno dei programmi di attività degli enti ed organizzazioni minori;

c) enti ed organizzazioni minori a sostegno di servizi educativi, sviluppo di scambi culturali e attività giovanili;

d) enti ed organizzazioni minori a sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena.

Il termine di presentazione delle domande di contributo è fissato al 31 gennaio di ogni anno.

L’istanza di contributo va redatta sui moduli reperibili alle singole sezioni con le modalità indicate per ciascuna categoria di contributo. 

  

18. člen Deželnega zakona št. 26 z dne 16. 11. 2007 »Deželna pravila o varstvu slovenske jezikovne manjšine« z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami ureja uporabo prispevkov iz Sklada za podporo dejavnosti ustanov in organizacij slovenske manjšine, v katerega se stekajo letna finančna sredstva, ki jih država dodeljuje v skladu s16. členom Zakona 38/2001.
Prispevke, ki se financirajo iz omenjenega sklada, ureja Pravilnik o odobritvi finančnih sredstev ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine iz dvanajstega odstavka 18. člena Deželnega zakona št. 26 z dne 16. 11. 2007 (Deželna pravila o varstvu slovenske jezikovne manjšine), sprejetega z Uredbo predsednika dežele št. 246 z dne 25. 11. 2015.

Prispevki se namenijo naslednjim kategorijam subjektov slovenske jezikovne manjšine:

a) primarnim ustanovam;

b) zvezam in združenjem za programe dejavnosti manjših ustanov in organizacij;

c) manjšim ustanovam in organizacijam za vzgojne storitve, razvoj kulturnih izmenjav in mladinskih dejavnosti;

d) manjšim ustanovam in organizacijam za izvedbo pomembnejših projektov za promocijo jezika ter zgodovinske in kulturne dediščine slovenske manjšine.

Vloge je treba predložiti vsako leto do 31. januarja.
Vlogo je treba izpolniti na obrazcih, ki so na voljo v ustreznih razdelkih, na podlagi navodil za posamezno kategorijo prispevka.

Ritorna all'indice

Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena / Deželni register organizacij slovenske jezikovne manjšine

L’articolo 5 della legge regionale n.26/2007 prevede l’istituzione dell’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena nella Regione.

  

5. člen Deželnega zakona 26/2007 določa vzpostavitev Deželnega registra organizacij slovenske jezikovne manjšine.

Ritorna all'indice

Contributi/Finančna sredstva

Ritorna all'indice

.