LETNI PRISPEVKI ZA SPODBUJANJE RABE SLOVENŠČINE V JAVNI UPRAVI 

Chi può beneficiare dei contributi?
Le pubbliche amministrazioni e i concessionari di pubblici servizi negli ambiti del territorio di insediamento della minoranza slovena, anche non aderenti alla Rete, possono beneficiare di contributi per iniziative volte a favorire l’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione erogati mediante appositi bandi.
Come e quando va presentata la domanda?
Le domande devono essere presentate usando l’apposita modulistica, disponibile nel menu a destra, e pervenire al Servizio competente in materia di lingue minoritarie mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it entro il  28 febbraio 2022

Komu so namenjeni prispevki?
Lokalne uprave in koncesionarji javnih storitev z območja, na katerem je zgodovinsko prisotna slovenska narodna skupnost v Italiji, lahko tudi brez pristopa k mreži zaprosijo za prispevke za spodbujanje rabe slovenščine v javni upravi na podlagi projektov, za katere se objavijo posebni razpisi.
Kako in kdaj se oddajo vloge?
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, ki si jih lahko prijavitelji natisnejo iz desnega menija spletnega zavihka, in mora biti predložena Službi za manjšinske jezike pri Centralni direkciji za lokalno samoupravo, varnost in politiko priseljevanja, izključno po certificirani elektronski pošti (PEC) na naslov autonomielocali@certregione.fvg.it do 28. februarja 2022.