IZREDNI RAZPIS 2017 ZA OVREDNOTENJE IN ŠIRITEV RABE SLOVENŠČINE

Objavljen je izredni Razpis za financiranje celovitih programov pobud za ovrednotenje in širitev rabe slovenščine še zlasti med mladimi in na območjih z manjšo proizvodnjo in ponudbo storitev v slovenskem jeziku na področju kulturnih, umetniških, športnih, rekreativnih, znanstvenih, izobraževalnih, informativnih in založniških dejavnosti.

Vloge za prispevke se vložijo najpozneje do 24. novembra 2017 na naslov:
Glavna direkcija za kulturo, šport in solidarnost
Služba za prostovoljstvo in manjšinske jezike
Ulica Milano 19
34132 Trst
PEC cultura@certregione.fvg.it

Ritorna all'indice

BANDO STRAORDINARIO 2017 VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE LINGUA SLOVENA

È pubblicato il Bando straordinario per la realizzazione di programmi complessivi di interventi finalizzati a valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena in particolare tra i giovani e nelle aree meno servite da una produzione o da un'offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali.

Le domande vanno presentate entro il termine perentorio del 24 novembre 2017.
alla Direzione centrale Cultura, sport, solidarietà
Servizio Volontariato e lingue minoritarie
Via Milano 19,
34132 Trieste
PEC cultura@certregione.fvg.it

Ritorna all'indice