Deželni sklad za slovensko jezikovno manjšino

Rok za predložitev prošenj za prispevke do 31. marca 2015

Dejavnosti in upravičenci

S prispevki iz Sklada za slovensko jezikovno manjšino (21. člen D.Z. 26/2007) se financirajo do popolne vsote sprejemljivega izdatka:
a) pobude javnih šolskih ustanov ali Državne agencije za razvoj samostojnega šolstva v Furlaniji Julijski krajini (ANSAS) za podporo vzgojne in učne ponudbe v šolah kateregakoli reda in stopnje s sedežem na območju kjer živi slovenska jezikovna manjšina (OPR 12. septembra 2007), še posebno tistih, ki zadevajo izmenjavo študentov in učnega osebja, ki se izvajajo v sodelovanju s šolskimi ustanovami Republike Slovenije;
b) pobude za razvoj obojestranskega spoznavanja različnih kulturnih in jezikovnih stvarnosti dežele Furlanije Julijske krajine, ki jih izvajajo ustanove in organizacije, ki delujejo za zaščito manjšin in promocijo jezikovnih in kulturnih različnosti;
c) pobude za podpiranje čezmejnega sodelovanja na področju kulture, vzgoje, športa in rekreacijskih dejavnosti, ki jih izvajajo teritorialne krajevne ustanove na območju kjer živi slovenska manjšina v sodelovanju s krajevnimi oblastmi Republike Slovenije.

Za poslovno leto 2015 je bil Deželni sklad za slovensko jezikovno manjšino financiran z zneskom v višini 50 tisoč evrov.

Deželna posvetovalna komisija za slovensko jezikovno manjšino je na seji z dne 26. februarja 2015 izrazila svoje pozitivno mnenje v zvezi s kriteriji za sestavo programa o porazdelitvi sredstev, ki jih za leto 2015 predvideva Deželni sklad za slovensko manjšino. Navedeni kriteriji so bili nato odobreni s sklepom Deželnega odbora št. 395 z dne 6. marca 2015.


Sklep Deželnega odbora št. 395/2015

Priloženi kriteriji

Kako in do kdaj oddati prošnje

Rok za predložitev prošenj za prispevek zapade 31. marca 2015.

Prošnje (na kolkovanem papirju za subjekte, ki niso oproščeni davka) je treba nasloviti na Službo za prostovoljno delo in manjšinske jezike (ul. Milano št. 19 v Trstu /34132 TS) z uporabo priloženega obrazca.

OBRAZEC PROŠNJE 
 

Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena

Presentazione delle domande di contributo entro il 31 marzo 2015

Oggetto e destinatari

Con il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena (art. 21 L.R. 26/2007) - parte corrente, sono finanziate, mediante la concessione di contributi fino all’intero importo della spesa ammissibile:

a) iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche o dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS) per il sostegno dello sviluppo dell’offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena (DPR 12 settembre 2007), con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovena;
b) iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse realtà culturali e linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, realizzate da enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversità linguistiche e culturali;
c) iniziative per favorire la collaborazione transfrontaliera nei settori della cultura, dell’educazione, dello sport e delle attività ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali dell’area di insediamento della minoranza slovena, in cooperazione con le locali autorità della Repubblica Slovena.

Per l’esercizio 2015 il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena - parte corrente (Art. 21, c. 2, lett. a), b) e c) L.R. 26/2007) ammonta a 50.000,00 €.

La Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, nella seduta dd. 26 febbraio 2015 ha espresso parere favorevole in merito ai criteri per la formazione del programma di ripartizione delle risorse del fondo regionale per la minoranza slovena (con la concentrazione delle risorse disponibili sulla categoria di intervento di cui all’art. 21, c. 2 lett. a) della L.R. 26/2007). Con deliberazione della Giunta regionale n. 395 dd. 6 marzo 2015 sono stati approvati i criteri per il riparto del Fondo regionale pro esercizio 2015.

DGR 395/2015

ALLEGATO CRITERI

Termini e modalità di presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande di contributo scade il 31 marzo 2015.

Le domande vanno indirizzate al Servizio volontariato e lingue minoritarie all’indirizzo di Via Milano 19 34132 Trieste secondo l’allegato modulo di domanda

MODULO DI DOMANDA