Deželni sklad za slovensko jezikovno manjšino

Rok za predložitev vlog za prispevke: 31. marec 2018
Dejavnosti in upravičenci
S prispevki iz Sklada za slovensko jezikovno manjšino (21. člen D.Z. 26/2007) se v celoti financirajo upravičeni izdatki za:

a) pobude javnih šolskih ustanov ali Državne agencije za razvoj samostojnega šolstva v Furlaniji Julijski krajini (ANSAS) za podporo vzgojni in učni ponudbi v šolah kateregakoli reda in stopnje s sedežem na območju, kjer živi slovenska jezikovna manjšina (OPR z dne 12. septembra 2007), s posebnim ozirom na pobude, ki zadevajo izmenjavo učencev/dijakov in učnega osebja, ki se izvajajo v sodelovanju s šolskimi ustanovami Republike Slovenije;
b) pobude za spodbujanje medsebojnega poznavanja med različnimi kulturnimi in jezikovnimi stvarnostmi dežele Furlanije Julijske krajine, ki jih izvajajo ustanove in organizacije, ki delujejo na področju zaščite manjšin in promocije jezikovne in kulturne različnosti;
c) pobude za spodbujanje čezmejnega sodelovanja na področju kulture, vzgoje, športa in rekreacijskih dejavnosti, ki jih izvajajo teritorialne krajevne ustanove na območju, kjer živi slovenska manjšina, v sodelovanju s krajevnimi oblastmi Republike Slovenije.

Za poslovno leto 2018 znaša Deželni sklad za slovensko jezikovno manjšino 100 tisoč evrov.

Deželna posvetovalna komisija za slovensko jezikovno manjšino je na seji z dne 19. februarja 2018 podala pozitivno mnenje glede kriterijev za sestavo programa o porazdelitvi sredstev, ki jih za leto 2018 predvideva Deželni sklad za slovensko manjšino. Navedeni kriteriji so bili nato odobreni s sklepom Deželnega odbora št. 434 z dne 2. marca 2018. 

Sklep Deželnega odbora št. 434/2018

Priloženi kriteriji

Kako in do kdaj oddati prošnje

Rok za predložitev prošenj za prispevek zapade 31. marca 2018.

Prošnje je treba nasloviti na: Centralno direkcijo za lokalno samoupravo, varnost in politiko priseljevanja - Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini (ul. Milano št. 19 v Trstu /34132 TS) z uporabo priloženega obrazca.
 

 

Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena

Presentazione delle domande di contributo entro il 31 marzo 2018
Oggetto e destinatari

Con il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena (art. 21 L.R. 26/2007) - parte corrente, sono finanziate, mediante la concessione di contributi fino all’intero importo della spesa ammissibile:

a) iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche o dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS) per il sostegno dello sviluppo dell’offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena (DPR 12 settembre 2007), con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovena;
b) iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse realtà culturali e linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, realizzate da enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversità linguistiche e culturali;
c) iniziative per favorire la collaborazione transfrontaliera nei settori della cultura, dell’educazione, dello sport e delle attività ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali dell’area di insediamento della minoranza slovena, in cooperazione con le locali autorità della Repubblica Slovena.
Per l’esercizio 2018 il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena - parte corrente (Art. 21, c. 2, lett. a), b) e c) L.R. 26/2007) ammonta a 100.000,00 €.

La Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, nella seduta dd. 19 febbraio 2018 ha espresso parere favorevole in merito ai criteri per la formazione del programma di ripartizione delle risorse del fondo regionale per la minoranza slovena (con la concentrazione delle risorse disponibili sulla categoria di intervento di cui all’art. 21, c. 2 lett. a) della L.R. 26/2007). Con deliberazione della Giunta regionale n. 434 dd. 2 marzo 2018 sono stati approvati i criteri per il riparto del Fondo regionale pro esercizio 2018.

DGR 434/2018    ALLEGATO CRITERI

Le domande vanno indirizzate alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero di Via Milano 19 34132 Trieste, secondo l’allegato modulo di domanda.

Termini e modalità di presentazione delle domande
Il termine per la presentazione delle domande di contributo scade il 31 marzo 2018.