Prejemniki

Letni prispevek pripada zvezam, združenjem in federacijam slovenske jezikovne manjšine iz petega odstavka 18. člena deželnega zakona št. 26/2007. 

Pobude, ki se financirajo

Prispevek je namenjen podpori programov dejavnosti manjših ustanov in organizacij, ki so včlanjene v zveze, združenja in federacije iz petega odstavka 18. člena deželnega zakona št. 26/2007, in ki delujejo na področju kulturnih, umetniških, rekreativnih in športnih dejavnosti.

Dodeljevanje teh prispevkov ureja III. poglavje novega Pravilnika o dodeljevanju prispevkov ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine.
 

Vložitev prošnje

Prošnje za prispevek se vsako leto vložijo do 31. januarja.


Prošnja za prispevek se vloži na obrazcih iz spodnjega desnega stolpca.
Vloga se z vsemi prilogami vloži:
- po overjeni elektronski pošti na naslov autonomielocali@certregione.fvg.it;
- osebno v uradih Službe za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini, v Ul. Milano 19, Trst;
- po priporočeni pošti s povratnico na naslov: 
 

Centralna direkcija za lokalno samoupravo, varnost in politiko priseljevanja
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini
Ulica Milano 19, 34132 Trst


Za vloge, ki se oddajo prek priporočene pošte, velja datum poštnega žiga
 

 

Beneficiari

Organismi a carattere associativo o federativo della minoranza linguistica slovena di cui all’a rt. 18, comma 5, della legge regionale 26/2007.

Iniziative finanziate

 

Il contributo annuale è destinato al sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena, aderenti agli organismi associativi e federativi di cui all’art. 18, comma 5, della legge regionale 26/2007, e operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive.


La concessione di questi contributi è disciplinata dal Capo III del Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza slovena.
 

Come presentare la domanda

Il termine di presentazione delle domande di contributo è fissato al 31 gennaio di ogni anno.


La domanda va redatta sulla base dei moduli reperibili nella colonna a destra “Documentazione” e va presentata, corredata di tutti gli allegati previsti, con una delle seguenti modalità:


- spedita tramite posta certificata all’indirizzo PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it;
- consegnata in formato cartaceo agli uffici del Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero, in via Milano 19 (Trieste);
- spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero 
via Milano 19, 34132 Trieste.


Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale.