Rete per la lingua slovena nella PA (art. 8 L. 38/2001)/Mreža za slovenski jezik v JU (8. člen Z 38/2001)

mreza

L’Ufficio coordina la Rete per la lingua slovena nella PA del Friuli Venezia Giulia, alla quale gli Enti locali e i concessionari di pubblici servizi della provincia di Trieste, Gorizia e Udine aderiscono mediante stipula di apposite convenzioni.

L’adesione alla Rete consente agli Enti che ne fanno parte di usufruire dei contributi per l’assunzione di personale o il ricorso a professionalità esterne per lo svolgimento di attività di sportello linguistico in lingua slovena, intesa come:

 • complesso di attività e servizi di front office e back office;
 • espletamento di traduzioni attinenti all’ordinaria attività istituzionale degli Enti interessati;
 • attività di interpretazione per consentire ai componenti delle assemblee elettive e degli organi a struttura collegiale delle amministrazioni interessate di utilizzare la lingua slovena nell’espletamento delle proprie funzioni.

In veste di coordinatore della Rete l’Ufficio fornisce agli Enti:

 • un servizio di consulenza e di revisione linguistica delle traduzioni;
 • corsi di formazione per i traduttori e gli sportellisti;
 • assistenza nella risoluzione di quesiti linguistici;
 • un software di traduzione assistita, attività di formazione, consulenza e supporto nell’uso del software.

L’obiettivo è quello di uniformare la terminologia giuridico-amministrativa, migliorare la qualità dei testi amministrativi in lingua slovena e facilitare l’attività dei traduttori.

Nel novembre del 2019, a un anno dalla costituzione della Rete, l’Ufficio ha organizzato una giornata informativa per fare il punto sulle attività svolte e pianificare il futuro della Rete.   

Orari e contatti degli sportelli per la lingua slovena in FVG

 
Urad usklajuje Mrežo za slovenski jezik v javni upravi Furlanije - Julijske krajine, v katero se lokalne uprave in koncesionarji za opravljanje javnih služb pokrajin Trst, Gorica in Videm vključijo s sklenitvijo posebnega sporazuma.

 

S pristopom k mreži so včlanjene uprave in organizacije upravičene do finančne podpore za zaposlitev osebja ali naročanje zunanjih izvajalcev za opravljanje dejavnosti slovenskega jezikovnega okenca, ki obsegajo:
 • poslovanje s strankami in zaledno poslovanje;
 • prevajanje besedil, povezanih z rednim institucionalnim delovanjem pripadajoče uprave ali organizacije;
 • tolmačenje za potrebe delovanja kolegijskih organov in izvoljenih skupščin zainteresiranih lokalnih uprav, katerih člani se želijo posluževati slovenskega jezika.

Urad kot koordinator mreže nudi upravam in organizacijam:

 • svetovanje in lektoriranje prevodov;
 • izobraževanja za prevajalce in referente na jezikovnih okencih;
 • pomoč pri reševanju jezikovnih zagat;
 • programsko opremo za računalniško podprto prevajanje ter s tem povezano izobraževanje, svetovanje in pomoč.

Cilj je poenotiti upravnopravno terminologijo, izboljšati kakovost upravnih besedil v slovenščini in olajšati prevajalsko delo.

Novembra 2019 je Urad organiziral  informativni dan, na katerem so predstavili dejavnosti Urada in načrtovali prihodnje projekte v okviru mreže.

Uradne ure in kontakti slovenskih jezikovnih okenc v FJK

  .