Rete per la lingua slovena e contributi (art. 8 L. 38/2001) / Mreža za slovenski jezik in prispevki (8. člen Z 38/2001)

mreza

L’Ufficio coordina la Rete per la lingua slovena nella PA del Friuli Venezia Giulia, alla quale gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi rientranti nel territorio di insediamento della minoranza slovena aderiscono mediante stipula di apposite convenzioni.
L’adesione alla rete è volontaria e consente agli enti che vi aderiscono di poter usufruire dei contributi, erogati anche su base pluriennale, per attività di sportello linguistico in lingua slovena, intesa come complesso di attività e servizi di front office e back office, espletamento di traduzioni attinenti all’ordinaria attività istituzionale degli enti interessati, attività di interpretazione per consentire ai componenti delle assemblee elettive e degli organi a struttura collegiale delle amministrazioni interessate di utilizzare la lingua slovena nelle proprie attività, mediante l’assunzione di personale o il ricorso a professionalità esterne. 

Nel novembre del 2019, a un anno dalla costituzione della Rete, l’Ufficio ha organizzato una giornata informativa per fare il punto sulle attività svolte e pianificare il futuro della Rete. 

Maggiori informazioni sull'evento: INFODAY

 
AVVISO
Si informa che, ai sensi dell’art.1, c.3, L.R. n.5/2020 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19), i termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, stabiliti ai sensi delle discipline di settore con scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

  

Urad usmerja delovanje Mreže za slovenski jezik v javni upravi Furlanije - Julijske krajine, h kateri lahko lokalne uprave in koncesionarji za opravljanje javnih služb, ki se nahajajo na območju poselitve slovenske narodne skupnosti v Italiji, prostovoljno pristopijo s sklenitvijo sporazumov.
S pristopom k mreži lahko lokalne uprave in koncesionarji za opravljanje javnih služb koristijo večletne finančne podpore za izvajanje aktivnosti in storitev jezikovnih okenc, ki zajemajo zunanje in zaledno poslovanje v slovenščini, prevajanje besedil, povezanih z rednim institucionalnim delovanjem sodelujočih uprav, tolmačenje za člane izvoljenih in drugih organov javnih uprav, ki želijo uporabljati slovenščino pri teh dejavnostih, in sicer z zaposlitvijo osebja ali oddajanjem storitve zunanjim izvajalcem. 


Novembra 2019 je Urad organiziral  informativni dan, na katerem so predstavili dejavnosti Urada in načrtovali prihodnje projekte v okviru mreže. 

Več o dogodku: INFODAY

 
OBVESTILO
Obvešča se, da se v skladu s tretjim odstavkom 1. člena DZ 5/2020 (Dodatni nujni ukrepi za soočanje z epidemijo COVID-19) roki, določeni za izpolnjevanje pogojev, upravičenost izdatkov in obračunavanje deželnih spodbud iz katerega koli naslova skladno s področnimi predpisi in z zapadlostjo v obdobju od 23. februarja do 30. junija 2020 podaljšajo do 30. novembra 2020, roke pa lahko organ, ki dodeljuje sredstva, z upravno odločbo še dodatno podaljša na podlagi utemeljenega zahtevka upravičenca.  

ufficio.sloveno@regione.fvg.it