Standardizzazione della terminologia giuridico-amministrativa / Normiranje upravno-pravne terminologije

Tra i compiti dell’Ufficio vi è anche la normazione della terminologia giuridico-amministrativa e la standardizzazione linguistica nel campo della pubblica amministrazione.

Allo scopo di affrontare questioni terminologiche più complesse l’Ufficio ha costituito un gruppo di lavoro terminologico al quale partecipano esperti in materia di diritto amministrativo, terminologi e linguisti provenienti dalla Slovenia e dall’Italia. Negli ultimi mesi è stato costituito un gruppo di lavoro dedicato alla normazione della terminologia contabile, composto da esperti di finanza pubblica locale, regionale e nazionale. In futuro è prevista la costituzione di altri gruppi di lavoro per la normazione della terminologia specialistica di settore (scolastico, urbanistico ecc.). L’attività dei gruppi di lavoro è coordinata dall’Istituto sloveno di ricerche di Trieste – SLORI. L’Ufficio si avvale inoltre della consulenza di un esperto sloveno in materia di diritto amministrativo che avviene nell’ambito di regolari incontri terminologici.
 

Gruppo di lavoro terminologico sul diritto amministrativo (2019)

 • Matejka Grgič (SLORI - Istituto sloveno di ricerca), coordinatrice
 • Jana Černe, Fedra Paclich, Laura Sgubin, Eva Srebrnič e Tanja Sternad (Ufficio centrale per la lingua slovena)
 • Aleš Kapun (avvocato di Trieste, dottore in Scienze penalistiche e Vice Segretario nel Comune di San Dorligo della Valle-Dolina)
 • Alenka Kocbek (terminologa esperta di traduzioni giuridiche e professore associato presso l’Università del Litorale)
 • Rajko Pirnat (titolare della Cattedra di diritto amministrativo presso l’U niversità di Lubiana)
 • Luigi Varanelli (avvocato di Lubiana, laureato in giurisprudenza presso l’U niversità di Trieste)
 • Aleksandra Velise (già traduttrice e interprete dell’Ufficio per la lingua slovena, ottima conoscitrice dell’amministrazione locale).

Gruppo di lavoro terminologico sul diritto contabile (2020)

 • Matejka Grgič (SLORI - Istituto sloveno di ricerca), coordinatrice
 • Jana Černe, Fedra Paclich, Laura Sgubin, Eva Srebrnič e Tanja Sternad (Ufficio centrale per la lingua slovena)
 • Martina Angelini (Ispettore direttivo finanziario, Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia)
 • Zvonka Marušič (Direttore dell’unità territoriale dell’Amministrazione della Repubblica di Slovenia per i pagamenti pubblici)
 • Elisabetta Antonič (Responsabile di Posizione organizzativa dei Servizi Economico Finanziari del Comune di Sgonico)
 • Alessandro Zacchigna (Vicedirettore centrale della Direzione centrale finanze della Regione FVG)
 • Erika Hrovatin (contabile e Responsabile di Posizione organizzativa dell’Ufficio centrale per la lingua slovena)
 • Andrea Bartole (avvocato e presidente della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano)
 • Andreja Kalc (ricercatrice e correttore di bozze presso lo SLORI)
 • Elisabetta Fischer e Mitja Košuta (traduttori presso il Comune di Duino Aurisina)
 • Visam Bajt (traduttrice presso il Comune di Pirano) 

Urad se ukvarja med drugim z normiranjem upravnopravne terminologije in jezikovno standardizacijo na področju javne uprave.

Za obravnavo spornejših in zahtevnejših terminoloških vprašanj je urad ustanovil terminološko delovno skupino, v kateri sodelujejo strokovnjaki s področja upravnega prava, terminologije in jezikoslovja z obeh strani meje. Pred kratkim je bila ustanovljena delovna skupina za normiranje računovodske terminologije, v kateri sodelujejo strokovnjaki s področja lokalnih, deželnih in državnih javnih financ. V prihodnje je predvidena ustanovitev drugih terminoloških delovnih skupin, ki bodo obravnavale specifično strokovno terminologijo (šolsko, računovodsko, urbanistično itd.). Delovne skupine koordinira Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu – SLORI. Urad poleg tega sodeluje s slovenskim strokovnjakom za upravno upravo, s katerim se sestaja v obliki rednih terminoloških posvetovanj.
 

Terminološka delovna skupina na področju upravnega prava (2019)

 • Matejka Grgič (SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut), koordinatorka 
 • Jana Černe, Fedra Paclich, Laura Sgubin, Eva Srebrnič in Tanja Sternad (prevajalke Centralnega urada)
 • Aleš Kapun (tržaški odvetnik, doktor znanosti iz kazenskega prava in namestnik tajnika občine v Dolini) 
 • Alenka Kocbek (strokovnjakinja za prevajanje pravnih besedil, sodna tolmačka in izredna profesorica na Univerzi na Primorskem) 
 • Rajko Pirnat (ugledni slovenski pravni strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami in predstojnik Katedre za upravno pravo na Univerzi v Ljubljani) 
 • Luigi Varanelli (odvetnik v Ljubljani, ki je po diplomi iz prava v Trstu doktoriral iz pravnih znanosti v Ljubljani) 
 • Aleksandra Velise (nekdanja uslužbenka urada za slovenski jezik in poznavalka upravnega področja).

Terminološka delovna skupina za računovodstvo (2020) 

 • Matejka Grgič (SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut), koordinatorka 
 • Jana Černe, Fedra Paclich, Laura Sgubin, Eva Srebrnič in Tanja Sternad (prevajalke Centralnega urada)
 • Martina Angelini (višja finančna inšpektorica, FURS - SLO) 
 • Zvonka Marušič (vodja območne enote Uprave za javna plačila - SLO) 
 • Elisabetta Antonič (vodja računovodstva pri Občini Zgonik) 
 • Alessandro Zacchigna (namestnik centralnega direktorja za finance Dežele FJK) 
 • Erika Hrovatin (računovodja in vodja Centralnega urada za slovenski jezik) 
 • Andrea Bartole (pravnik in predsednik Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran) 
 • Andreja Kalc (raziskovalka in lektorica, SLORI) 
 • Elisabetta Fischer in Mitja Košuta (prevajalca pri Občini Devin-Nabrežina) 
 • Visam Bajt (prevajalka pri Občini Piran) 

ufficio.sloveno@regione.fvg.it

 

terminoloska