Ustanove in organizacije primarnega pomena za slovensko manjšino
 

Ustanove in organizacije primarnega pomena za slovensko manjšino so navedene v odstavkih 3–4–5–6 člena 18 D.Z. št. 26/2007.
Za določitev letnega prispevka za institucionalno dejavnost ustanov primarnega pomena veljajo določbe iz 67. odstavka in naslednjih odstavkov 7. člena D.Z. št. 25/2016 (Zakon o stabilnosti za leto 2017). 
 

Dodeljevanje prispevkov primarnim ustanovam ureja II. poglavje novega Pravilnika o dodeljevanju prispevkov ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine, ki je bil izdan z Odlokom predsednika dežele št. 246/Pres z dne 25. novembra 2015.

 

Vložitev prošnje

Prošnje za prispevek se vsako leto vložijo do 31. januarja.

Prošnja za prispevek se vloži na obrazcu, ki je na voljo v razdelku »Modulistica«.

Vloga se z vsemi zahtevanimi prilogami vloži:

- po overjeni elektronski pošti na naslov autonomielocali@certregione.fvg.it;
- osebno v uradih Službe za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini, v Ul. Milano 19, Trst;
- po priporočeni pošti s povratnico na naslov:

Centralna direkcija za lokalno samoupravo, varnost in politiko priseljevanja
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini
Ulica Milano 19
34132 Trst.

Za vloge, ki se oddajo prek priporočene pošte, velja datum poštnega žiga.

11. člen DZ 29/2018

 

Predložitev obračuna

Prejemniki prispevkov predložijo leto po prejemu prispevka med 1. januarjem in 30. junijem obračunsko dokumentacijo, ki jo določata 2. in 3. odstavek 18. člena Pravilnika o dodeljevanju prispevkov ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine, ki je bil izdan z Odlokom predsednika dežele št. 246/Pres z dne 25. novembra 2015. Obračunu priložijo tudi računovodske izkaze za leto, v katerem so prejeli prispevek.

Odgovorna oseba za pripravo postopka: Laura Petriglia (040 3775723)
Odgovorna oseba za postopek: Paolo Slamič (040 3775729)

 

Enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena

Gli enti e le organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena sono individuati all’a rticolo 18, commi 3 – 4 – 5 – 6 della L.R. 26/2007.
Ai fini della determinazione del contributo annuo per l’attività istituzionale degli enti primari valgono le norme di cui all’articolo 7, c. 67 e seguenti della L.R. 25/2016 (Legge di stabilità 2017). 

I contributi agli enti e alle organizzazioni di rilevanza primaria sono disciplinati dal Capo II del nuovo Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, emanato con D.P.Reg. 25 novembre 2015, n. 0246/Pres, visionabile alla sezione “Normativa” della presente pagina.

 

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza di contributo deve pervenire agli Uffici regionali entro il 31 gennaio di ogni anno.

La domanda va redatta sulla base dei moduli reperibili alla sezione “Modulistica” e va presentata, corredata di tutti gli allegati previsti, con una delle seguenti modalità:
- spedita tramite posta certificata all’indirizzo PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it;
- consegnata in formato cartaceo agli uffici del Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero in via Milano 19 (Trieste);
- spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero 
via Milano 19, 34132 Trieste

Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale.

Art. 11 LR 29/2018

 

Modalità di rendicontazione della spesa

Tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell’anno successivo a quello di concessione del contributo, i beneficiari presentano a titolo di rendiconto la documentazione prevista dall’art. 18, commi 2 e 3, del Regolamento emanato con D.P.Reg. 25 novembre 2015, n. 0246/Pres, unitamente al bilancio consuntivo dell’anno precedente.

Responsabile dell'istruttoria: Laura Petriglia (040 3775723)
Responsabile del procedimento: Paolo Slamič (040 3775729)