Uvod

18. člen deželnega zakona št. 26/2007 “Deželni predpisi za zaščito slovenske manjšine”, kot je bil pozneje spremenjen in dopolnjen, ureja uporabo “Sklada za podporo dejavnosti ustanov in organizacij slovenske manjšine”, v katerega se stekajo letni prispevki, ki jih država dodeljuje po 16. členu zakona št. 38/2001. Iz tega sklada se financirajo prispevki, ki jih ureja novi Pravilnik o dodeljevanju prispevkov ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine po dvanajstem odstavku 18. člena deželnega zakona št. 26 z dne 16. novembra 2007 (Deželni predpisi za zaščito slovenske jezikovne manjšine), ki je bil izdan z Odlokom Predsednika Dežele št. 246 z dne 25. novembra 2015. Do prispevkov so upravičeni naslednji subjekti slovenske jezikovne manjšine:
a) primarne ustanove;
b) zveze, združenja in federacije za programe dejavnosti manjših ustanov in organizacij;
c) manjše ustanove in organizacije za vzgojne storitve, razvoj kulturnih izmenjav in mladinskih dejavnosti;
d) manjše ustanove in organizacije za posebne pobude, namenjene ovrednotenju jezika ter zgodovinske in kulturne dediščine.
Vloge za prispevke se vsako leto, razen v prehodnem letu 2015 (rok za leto 2015 je 8. januar 2016), vložijo na deželnih obrazcih najpozneje do 31. januarja.Navodila za predložitev vlog za dodelitev prispevkov najdete v posameznih razdelkih deželnega spletnega mesta, kjer najdete tudi potrebne obrazce.

Introduzione

L'articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 "Norme regionali di tutela della minoranza linguistica slovena" e successive modifiche e integrazioni, disciplina l'utilizzo del "Fondo per il sostegno delle attività degli enti e delle organizzazioni della minoranza slovena" al quale affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato in attuazione dell'articolo 16 della legge 38/2001.

 

I contributi, finanziati con detto Fondo, sono disciplinati dal nuovo Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all’articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 246 del 25 novembre 2015, e sono destinati alle seguenti categorie di soggetti della minoranza linguistica slovena:

a) enti primari;

b) organismi a carattere associativo o federativo per il sostegno dei programmi di attività degli enti ed organizzazioni minori;

c) enti ed organizzazioni minori a sostegno di servizi educativi, sviluppo di scambi culturali e attività giovanili;

d) enti ed organizzazioni minori a sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena.

 

Il termine di presentazione delle domande di contributo è fissato, ad eccezione dell’anno transitorio 2015 (in cui il termine scade l’8 gennaio 2016), al 31 gennaio di ogni anno.


L’istanza di contributo va redatta sui moduli reperibili alle singole sezioni con le modalità indicate per ciascuna categoria di contributo.