Prispevki manjšim ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine za podporo vzgojnim storitvam, razvoju kulturnih izmenjav in mladinskih dejavnosti.

Dodeljevanje prispevkov manjšim ustanovam in organizacijam slovenske manjšine za podporo vzgojnim storitvam, razvoju kulturnih izmenjav in mladinskih dejavnosti določa deveti odstavek 18. člena deželnega zakona št. 26/2007 in ga ureja IV. Poglavje Pravilnika o dodeljevanju prispevkom ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine.

Contributi ad enti ed organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena a sostegno di servizi educativi, sviluppo di scambi culturali e attività giovanili.

La concessione di contributi ad enti ed organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena a sostegno di servizi educativi, sviluppo di scambi culturali e attività giovanili è prevista dall’articolo 18, comma 9, della legge regionale 26/2007 ed è disciplinata dal Capo IV del Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena.   

Prejemniki / Beneficiari

Manjše ustanove in organizacije slovenske manjšine, ki so vpisane v Deželni register organizacij slovenske manjšine in katerih delovanje zajema pretežno vzgojno dejavnost in vzgojne storitve, kakršne so na primer popoldansko varstvo otrok in poletna središča v slovenskem jeziku, ter spodbujanje kulturnih izmenjav in mladinskih dejavnosti tudi na čezmejni ravni.

Enti ed organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all’Albo regionale della minoranza slovena, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere.

Dejavnosti, ki se financirajo / Iniziative finanziate

Financirajo se vzgojne dejavnosti in storitve, kakršne so na primer popoldansko varstvo otrok in poletna središča v slovenskem jeziku, ter spodbujanje kulturnih izmenjav in mladinskih dejavnosti tudi na čezmejni ravni.

Attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, nonché attività che promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere. 

Vložitev prošnje / Come presentare la domanda

Vloge za prispevke se vsako leto vložijo najpozneje do 31. januarja na naslov

Glavna direkcija za kulturo, šport in solidarnost
Služba za prostovoljstvo in manjšinske jezike
Ulica Milano 19,
34132 Trst

PEC cultura@certregione.fvg.it

Za vložitev prošnje se uporabijo obrazci, ki so jih pripravili Deželni uradi in ki so na voljo na tej spletni strani. Vloga se z vsemi prilogami vloži po overjeni elektronski pošti ali se osebno odda v vložišču Glavne direkcije za kulturo, šport in solidarnost ali pa se pošlje po priporočeni pošti s povratnico.
 

  

Le domande vanno presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla

Direzione centrale Cultura, sport, solidarietà
Servizio Volontariato e lingue minoritarie
Via Milano 19,
34132 Trieste


PEC cultura@certregione.fvg.it

La domanda va redatta sulla base della modulistica predisposta dagli Uffici regionai e pubblicata sulla presente pagina web. La domanda, corredata di tutti gli allegati previsti, va presentata tramite posta certificata oppure consegnata in formato cartaceo al protocollo della Direzione centrale Cultura, sport, solidarietà oppure spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.