Prispevki manjšim ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine za podporo posebnim pobudam, namenjenim ovrednotenju jezika ter zgodovinske in kulturne dediščine slovenske jezikovne manjšine

Dež. zak. št. 26/2007, 18. člen, 10. odst

Vloge za prispevke se vsako leto vložijo najpozneje do 31. januarja na naslov:

 

Centralna direkcija za lokalno samoupravo, varnost in politiko priseljevanja
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini
Ulica Milano 19,
34132 Trst
 

CEP autonomielocali@certregione.fvg.it

Za vložitev prošnje se uporabijo obrazci, ki so jih pripravili Deželni uradi in ki so na voljo na tej spletni strani. Vloga se z vsemi prilogami vloži po overjeni elektronski pošti ali pa se pošlje po priporočeni pošti s povratnico.
 

Contributi ad enti ed organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena a sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena


L.R. 26/2007, art. 18, c.10

Le domande vanno presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla

 

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero
Via Milano 19,
34132 Trieste
 

PEC autonomielocali@certregione.fvg.it

La domanda va redatta sulla base della modulistica predisposta dagli Uffici regionali e pubblicata sulla presente pagina web. La domanda, corredata di tutti gli allegati previsti, va presentata tramite posta certificata oppure spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.