Prispevki manjšim ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine za podporo posebnim pobudam, namenjenim ovrednotenju jezika ter zgodovinske in kulturne dediščine slovenske jezikovne manjšine

Dež. zak. št. 26/2007, 18. člen, 10. odst

Vloge za prispevke se vsako leto vložijo najpozneje do 31. januarja na naslov:

Glavna direkcija za kulturo, šport in solidarnost
Služba za prostovoljstvo in manjšinske jezike
Ulica Milano 19,
34132 Trst

PEC cultura@certregione.fvg.it

Za vložitev prošnje se uporabijo obrazci, ki so jih pripravili Deželni uradi in ki so na voljo na tej spletni strani. Vloga se z vsemi prilogami vloži po overjeni elektronski pošti ali se osebno odda v vložišču Glavne direkcije za kulturo, šport in solidarnost ali pa se pošlje po priporočeni pošti s povratnico 
 

Contributi ad enti ed organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena a sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena


L.R. 26/2007, art. 18, c.10

Le domande vanno presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla

Direzione centrale Cultura, sport, solidarietà
Servizio Volontariato e lingue minoritarie
Via Milano 19,
34132 Trieste

PEC cultura@certregione.fvg.it

La domanda va redatta sulla base della modulistica predisposta dagli Uffici regionali e pubblicata sulla presente pagina web. La domanda, corredata di tutti gli allegati previsti, va presentata tramite posta certificata oppure consegnata in formato cartaceo al protocollo della Direzione centrale Cultura, sport, solidarietà oppure spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.